Cebeci Group Inc.

person

Информационное сообщение

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Cebeci Group A.Ş., Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun bir biçimde, kişisel verilerin elde edilmesi aşamasında veri sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla gerekli süreçleri yürütmektedir. Cebeci Group A.Ş.  tarafından oluşturulan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ile veri sahiplerine sunulan aydınlatma metinlerinde; şirketin unvanı, şirket tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ile hukuki sebepleri ve veri sahibinin hakları ile ilgili aydınlatıcı bilgiler bulunmaktadır.

Cebeci Group A.Ş.’ye ait www.cebecigroup.com internet sitesi (“Site”) üzerinden hesaplanan Sosyal Güvenlik Teşviklerinin işletmeler tarafından kullanılmasına yönelik, işletme yetkililerinden elde edilen e-bildirge şifreleri vasıtasıyla ya da işletme yetkilisinin üyelik girişi ve ilgili pakete ilişkin ödeme yapılması esnasında sigortalının adı, soyadı, T.C  Kimlik numarası, meslek kodu, işe giriş ve çıkış tarihleri, sigortalının çalıştığı gün ve kazanç bilgisi gibi kişisel verilerini; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemekte ve bu kapsamda bütün idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Bu kapsamda Cebeci Group A.Ş.  Kişisel verileri; kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi, iş ortakları ve müşterileri ile olan ilişkilerin yönetimi, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyet yönetimi, yetkili kişi ya da kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve takibi amacıyla işlemektedir. Bu amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetleri sırasında, 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamaması halinde, veri sahiplerinden açık rıza alınmaktadır.

Cebeci Group A.Ş., kişisel verileri sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sunduğu hizmetin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işleyebilir. Cebeci Group A.Ş., tarafından kişisel veriler mevcut hizmetlerin geliştirilmesi ve yeni hizmetlerin oluşturulması, istatistiksel değerlendirmeler yapılması, veri tabanı oluşturulması, pazar araştırmalarında bulunulması amacıyla kullanılabileceği gibi, raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında da kullanılabilir.

 

Cebeci Group A.Ş.’ye ait www.cebecigroup.com, kişisel bilgileri ölçümleme çalışmaları, reklam, tanıtım, pazarlama ile sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabileceği ve Grup Şirketleri ile iş ortaklarıyla paylaşabileceği gibi www.cebecigroup.com tarafından sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve site faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla da kayıt altına alınabilir ve kullanabilir.

Cebeci Group A.Ş.  6698 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin genel ve özel nitelikli kişisel verilerini yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarmaktadır.

Cebeci Group A.Ş.’nin elde ettiği kişisel verilerle ilgili veri sahipleri; 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesine göre, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığını üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması hâlinde düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan hakları kullanmak isteyen veri sahipleri, şirkete ait http://www.cebecigroup.com web sayfasında yer alan “Başvuru Formunu” ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak şirketimizle irtibata geçebilirler.

Kişisel veri sahibi tarafından usulüne uygun olarak yapılacak başvuruya Cebeci Group A.Ş.  tarafından talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde cevap verilecektir.

www.cebecigroup.com web sayfasında çevrimiçi ziyaretçilerin site kullanım alışkanlıklarını takip etmeyi hedefleyen cookie (çerez) kullanılmaktadır.

Ayrıca web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verileri işlenmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla

Cebeci Group A.Ş.

Adres: Sekerhane Mah. Yayla Yolu Cad. Cebeci İs Merkezi No:22/1 Alanya / TURKEY

info@cebecigroup.com

Tel: +90 242 528 70 70

Связаться с нами

Контакт

Не стесняйтесь задавать нам любые вопросы, связанные с нашей деятельностью. Будем рады Вам ответить.

Офис в Алании

Şekerhane Mah. Yayla Yolu Cad. Cebeci İs Merkezi No:22/1
07400 Аланья / Турция

Телефон: +90 242 528 70 70
Телефон: +90 530 288 05 90

Офис Махмутлара

Mahmutlar mahallesi Barbaros caddesi Atlantis sitesi no:54/A
07450 Махмутлар / Турция

Телефон: +90 242 528 68 87
Телефон: +90 533 494 44 01
Телефон: +90 532 662 25 16

Наши международные номера

Россия :+88003501716
Россия :+74993501716
Казахстан :+77172696121
Украина :+380947112111